Dermatology Unit

You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

Available Courses

 • คำอธิบายรายวิชา

  หลักการเรียนรู้ทางคลินิก ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็นทางคลินิก ความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับวิทยาศาสตร์คลินิก การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ สัมพันธภาพระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย สิทธิผู้ป่วย กรณีศึกษาปัญหาจริยธรรมทางการแพทย์

 • คำอธิบายรายวิชา

  นิยามโรค พยาธิกำเนิด พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยา ระบาดวิทยาคลินิก อาการแสดง วิธีการค้นคว้าสมุหฐานของโรค การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค/ภาวะทางอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และหลักการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประเมินสุขภาพ การตรวจคัดกรอง การให้คำปรึกษา การใช้ยาและผลข้างเคียงของยา การฟื้นฟูสภาพโภชนาการสำหรับผู้ป่วย

 • คำอธิบายรายวิชา

  การซักประวัติ การตรวจร่างกายในผู้ป่วยจริงและการเขียนรายงานผู้ป่วยให้ถูกต้องตามวิธีการ การวินิจฉัยทางรังสีวิทยาในผู้ป่วยอายุรกรรม ประมวลข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และวางแผนการรักษาโดยอาศัยผลการตรวจร่างกายและการตรวจพิเศษที่ผิดปรกติเป็นฐาน การขอคำยินยอมการรักษา สิทธิผู้ป่วย การรักษาความลับของผู้ป่วย จรรยาบรรณการเป็นแพทย์ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยและญาติ แนวทางการตัดสินใจในการรักษา

 • คำอธิบายรายวิชา

  หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งกาย จิตวิญญาณ สังคม การฟื้นฟูสภาพ การใช้ยา การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต คุณภาพชีวิต


หน่วยโรคผิวหนัง รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สถาบันร่วมผลิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตที่เข้าใช้งานครั้งแรก ดูคำแนะนำตรงนี้

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31